Storytelling activity

STORY TELLING 1.1.pdf
STORY TELLING 1.2.pdf
STORY TELLING 2.1.pdf
STORY TELLING 2.2.pdf